Banzai Wings

Fresh Wings with homemade Banzai sauce.